Mõned väärtused kestavad. Aastaid.

Loome kestvaid elukeskkondi ning teostame
betooni- ja üldehitustöid tuginedes
ligi 10-aastasele kogemusele.

go down

Meeskond, kui püsiv vundament

Marico Ehituse iga liige täiendab oma isiksuse, omaduste ja väärtustega meie meeskonda. Tarkadedest ja eesmärgipärastest liikmetest koosneva kollektiivina suudame pakkuda täpselt seda, mida vajad.

Võta ühendust

Leiame lahenduse

Võtmed kätte

Kasutustingimused

 

1 Üldsätted

1.1 marico.ee veebilehe (edaspidi: “veebikeskkond”) kasutustingimused (edaspidi: “kasutustingimused”) kehtivad Marico Ehitus OÜ, registrikood 12085964, e-mail: info@marico.ee (edaspidi: “teenuse osutaja”) kõikidele veebikeskkonna kasutajatele (edaspidi: “kasutaja”).

1.2 Veebikeskkonna kasutamine on lubatud kõikide kasutustingimustega nõustumisel.

1.3 Veebikeskkonna kasutamiseks loetakse veebikeskkonna külastamist ja mistahes veebikeskkonnas asuva materjali kasutamist mistahes viisil või eemärgil.

1.4 Kasutaja, kes vormistab Veebikeskkonnas pakutava teenuse tellimuse, identifitseerib end sisestades broneerimisvormile oma isikuandmed ja tasub broneeringu eest, sõlmib sel hetkel Teenuse osutajaga teenuse müügilepingu.

2. Teenused ja materjalid

2.1 Teenuse osutaja pakub Veebikeskkonna kaudu ligipääsu varahooldus teenuste broneerimissüsteemile.

2.2 Veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Teenuse osutajale.

2.3 Teenuse osutaja võib Veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiendada, kustutada ja muul moel muuta.

2.4 Teenuse osutaja uuendab, kaasajastab ning kontrollib hoolikalt Veebikeskkonnas kajastatud info tõelevastavust, kuid ei garanteeri selle õigsust ega vastuta selle õigsuse eest. Teenuse osutaja ei vastuta Veebikeskkonnas kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest.

3. Ostu sooritamine ja teenuste hind 

3.1 Ostu sooritamiseks valib Kasutaja välja soovitud teenuse ning kohustub broneerimisvormil sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (nimi, telefoninumber, elektronposti aadress, aadress). Kasutaja tasub teenuse eest internetipanga pangalingi vahendusel.

3.2 Kasutaja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.3 Kõik Veebikeskkonnas välja toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.4 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Veebikeskkonnas kuvatavaid hindu. Kui Veebikeskkonnas on muudetud hindu pärast Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja võimaldama Kasutajale vastavate teenuste kasutamise tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

3.5 Pärast teenuse eest tasu laekumist edastab Teenuse osutaja Kasutajale viivitamata automaatteate broneeringu sooritamisest Kasutaja sisestatud e-mailile.

4. Makseviisid

4.1 Tellimuse eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop).

4.2 Makse teostamine toimub väljaspool Veebikeskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

4.3 Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.4 Marico Ehitus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Marico Ehitus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

5. Intellektuaalne omand

5.1 Kõik autoriõigused Veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad Teenuse osutajale või on Teenuse osutajale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebikeskkonnas.

5.2 Veebikeskkonnas kasutatud materjalid, sh fotod, graafika, tekstid, helid, animatsioonid, videod, veebilehekülje kujundus ja muu intellektuaalne omand on kaitstud Eesti Vabariigi seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Kaitstud on nii veebilehekülje struktuur kui ka selle sisu.

6. Privaatsuspoliitika

6.1 Veebikeskkonna kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

6.2  Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kliendile teenuse pakkumiseks.

6.4 Teenuse osutaja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku.

6.5 Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool veebikeskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Veebikeskkonnal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardiandmetele.

6.6 Teenuse osutaja kohustub mitte edasi andma registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.7 Isikuandmeid töötleb Marico Ehitus OÜ (12085964, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 1, 11415).

7. Kasutaja õigused ja kohustused

7.1 Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda kooskõlas Kasutustingimustega.

7.2 Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda või Teenuse osutaja poolt osutatavaid teenuseid ning Veebikeskkonnas sisalduvaid materjale pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

7.3 Kasutajal on kohustus järgida Veebikeskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

7.4 Kasutajal ei tohi kasutada Veebikeskkonda kasutades skripte, roboteid vm programme, mis ei ole mõeldud tavapäraseks internetisirvimiseks.

7.5 Kasutajal on keelatud levitada spam’i, kettkirju, viiruseid ja muud tehnoloogiat, mis kahjustavad või võivad kahjustada Teenuse osutajat või Veebikeskkonda.

8. Teenuse osutaja õigused ja kohustused

8.1 Teenuse osutajal on õigus vastavalt muudatustele õigusaktides, teenustes või Veebikeskkonna arengus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad koheselt nende Veebikeskkonnas avaldamise hetkest.

9. Taganemine

9.1 Teenuse eest tasutu tagastatakse ostu sooritamisest 14 päeva jooksul ainult siis, kui Kasutaja ei ole alustanud tasuliste teenuste kasutamist, kuid broneeringu katkestamise korral 48h enne broneeringu jõustumist tasu ei tagastata.

9.2 Teenuse eest tasutu tagastamise soovist tuleb Teenuse osutajat viivitamata teavitada e-posti teel aadressil info@marico.ee

9.3 Õiguspärase taganemise korral kantakse raha Kasutajale tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast taganemise teate saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, milliselt toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

10. Vastutus 

10.1 Teenuse osutaja ei vastuta Veebikeskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Teenuse osutaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Teenuse osutaja internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

10.2 Teenuse osutaja ei vastuta võimalike Veebikeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest. Mistahes vastutuse korral on Teenuse osutaja vastutuse ulatus Kasutaja ees piiratud ostetud teenuse müügihinna suurusega.

11. Kohaldatav õigus ja erimeelsused

11.1 Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Kasutustingimustest, Teenuse osutaja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

11.2 Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduses sätestatuga, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

11.3 Veebikeskkonna Kasutustingimustest tulenevad erimeelsused Kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.